//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2018 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

ÖSSZEFOGLALÓK

Új köznevelési jogszabály-módosítások (2. rész)
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A Magyar Közlöny 2017. évi 160. számában jelent meg az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 24/2017. (X. 3.) EMMI-rendelet, amely hét köznevelési miniszteri rendeletet módosított. Cikksorozatunkat a tanfelügyeletet pontosító új előírások ismertetésével folytatjuk, s kitérünk - többek között - a pedagógiai-szakmai ellenőrzésben részt vevő szakértőre vonatkozó új előírásokra is.

2017. november 15.

A tanfelügyeletet pontosító új előírások

 

A tanfelügyeleti eljárásokat támogató informatikai rendszer nem biztosítja a szaktanácsadók számára azt, hogy ott megtekinthessék az önértékelés eredményét, ugyanis a rendszer a szaktanácsadót nem az intézményi önértékelési folyamathoz rendelt szereplőként kezeli, ezáltal az önértékelés eredményének eléréséhez nem tud jogosultságot adni. Ugyanakkor a pedagógus, az intézményvezető, illetőleg az intézmény szakmai munkájának korábbi értékelése során született eredmények a szaktanácsadók számára fontos információként szolgálnak ahhoz, hogy fejlesztő, támogató jellegű tanácsadói tevékenységüket minél hatékonyabban és magasabb színvonalon tudják elvégezni. A módosítás lehetőséget teremtett arra, hogy a szaktanácsadói látogatás napján az intézményben legyen lehetősége a szaktanácsadónak betekinteni a szükséges dokumentumokba. Ezek alapján az indokok alapján a miniszteri rendelet 145. §-ának módosított (3) bekezdése szerint az intézményi önértékelés eredményét a pedagógiai-szakmai ellenőrzést és a pedagógusok minősítését végző szakértők a megbízásukat követően tekinthetik meg az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerben. Az intézményi önértékelés eredményét az intézményvezető küldi meg a fenntartó részére, továbbá – a megbízásukat követően – az intézmény munkáját támogató szaktanácsadó részére.

 

A portfóliófeltöltés kiegészítő szabálya

 

A miniszteri rendelet 148. § (1) bekezdése előírja, hogy pedagógus ellenőrzése esetén az ellenőrzésben érintett pedagógus az ellenőrzési terv elkészítése évének november 30-áig köteles feltölteni a portfólióból a szakmai önéletrajzot, az őt foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatását, valamint a szakmai életút értékelését az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai támogató rendszerbe. Új rendelkezés, hogy amennyiben az ellenőrzés kijelölt időpontja előtt megváltozik a pedagógus munkáltatója, akkor a portfólió feltöltésére szolgáló informatikai hozzáférést úgy kell biztosítani számára, hogy a portfólió fenti elemeinek módosítására legalább tizenöt nap álljon rendelkezésre.

 

Az ellenőrzési eszközök fejlesztése a szakképzésben

 

A miniszteri rendelet 152. § (1) bekezdése alapján az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során használt kérdőívek, értékelőlapok, megfigyelési, önértékelési szempontok, feldolgozási segédletek és szempontsorok – mint ellenőrzési eszközök – egységesek és nyilvánosak. A jogszabály-módosítás által beemelt új rendelkezés szerint az ellenőrzési eszközöket – szakképző iskolában folytatott pedagógiai-szakmai ellenőrzés során az Európai Szakképzési Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszere (EQAVET) alapján elkészült ellenőrzési eszközöket is figyelembe véve – az Oktatási Hivatal dolgozza ki, és az oktatásért felelős miniszter hagyja jóvá.

A kapcsolódó átmeneti rendelkezések szerint – a miniszteri rendelet 193. §-ának új (27) bekezdése alapján – az EQAVET alapján a hivatal által átdolgozott ellenőrzési eszközöket a szakképző iskolában az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során a 2018/2019-es tanévtől kezdődően kell alkalmazni.

 

Az ellenőrzésben részt vevő szakértő összeférhetetlenségi szabályainak változása

 

A miniszteri rendelet 155. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben részt vevő szakértőt az Oktatási Hivatal jelöli ki. Az eljárás objektivitását biztosító összeférhetetlenségi szabályok alapján nem jelölhető ki a szakértő az ellenőrzésre abba az intézménybe, ahol őt vagy a Polgári törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóját pedagógusként alkalmazzák, továbbá olyan intézménybe, ahol az ellenőrzést megelőző két évben őt vagy a Polgári törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóját pedagógusként alkalmazták.

A jogszabály-módosítás nyomán változott az összeférhetetlenségi szabályok köre. A paragrafus új (1a) bekezdése szerint a kijelölt szakértő tekintetében – a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI-rendelet 5. § (3) bekezdés e) pontjában foglaltaktól eltérően – nem eredményez összeférhetetlenséget, ha a köznevelési szakértő ugyanannak a szakképzési centrumnak vagy megyei pedagógiai szakszolgálatnak más tagintézményével áll foglalkoztatási jogviszonyban, mint amely az ellenőrizendő pedagógust is foglalkoztatja. Garanciális rendelkezés annak kimondása, hogy a szakképzési centrum vagy a megyei pedagógiai szakszolgálat vezetője az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcsolatban a szakértőt nem utasíthatja, szakértői munkáját nem befolyásolhatja.

 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzésben részt vevő szakértőre vonatkozó új előírások

 

A miniszteri rendelet 156. §-ának új (7) és (8) bekezdései a jogalkalmazási tapasztalatok alapján kiegészítették a pedagógiai-szakmai ellenőrzésben résztvevő szakértőre vonatkozó rendelkezéseket. Főszabály, hogy a köznevelési intézmény pedagógiai-szakmai ellenőrzésében köznevelési szakértő vehet részt. Ez alól kivételt jelent a nemzetiségi feladatot ellátó iskola, kollégium ellenőrzése, amelyben részt vehet az országos nemzetiségi önkormányzatnak a szakterület elismert képviselőjének számító delegáltja.

Szakképző iskolában folytatott pedagógiai-szakmai ellenőrzést szakmai szakértő bevonásával kell végezni, amely alól kivételt jelenet az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet). Tekintettel arra, hogy az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések általános pedagógiai szempontok alapján történnek, valamint a szakképző iskolában folytatott intézményellenőrzés esetén csak olyan szakértő vehet részt, aki szakképző iskolában megszerzett legalább ötéves gyakorlattal rendelkezik, nem indokolt külön szakmai szakértő kirendelése a szakképző iskolában folytatott országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések esetén.

Sajátos előírások vonatkoznak a nemzetiségi feladatot ellátó köznevelési intézményben folyó pedagógiai-szakmai ellenőrzésekre, amelyek szerint
– az ellenőrzést a nemzetiség nyelvét beszélő szakértő vezetheti, ha nincs ilyen szakértő, a vizsgálatot a nemzetiség nyelvét beszélő pedagógus bevonásával kell végezni, kivéve, ha a pedagógiai-szakmai ellenőrzés a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 17/2013. (III. 1.) EMMI-rendelet szerinti magyar nyelvű roma/cigány kulturális nevelést folytató óvodában, illetve a magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelést-oktatást érintően folyik,
– a pedagógiai-szakmai ellenőrzésről értesíteni kell az országos nemzetiségi önkormányzatot, amely a szakmai ellenőrzésben részt vehet olyan szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakterületén szerzett tízéves gyakorlattal rendelkező delegáltjával, aki szakterületének elismert képviselője.

Az Oktatási Hivatalnak meg kell keresnie az érintett országos nemzetiségi önkormányzatot azzal, hogy kíván-e saját delegálttal részt venni az ellenőrzésben.

 


(dr. Farkas Ildikó)

További hírek