//

CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2018 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

ÖSSZEFOGLALÓK

Jubileumi jutalomra vonatkozó előírások
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A jubileumi jutalomra való jogosultság szabályait a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 78. §-a tartalmazza.

2017. november 15.

Eszerint
– (1) A huszonöt, harminc, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár.
– (2) A jubileumi jutalom:
o    huszonöt év közalkalmazotti jogviszony esetén kéthavi,
o    harminc év közalkalmazotti jogviszony esetén háromhavi,
o    negyven év közalkalmazotti jogviszony esetén öthavi illetményének megfelelő összeg.
78. § (1) A huszonöt, harminc, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár.
– (2) A jubileumi jutalom:
o    huszonöt év közalkalmazotti jogviszony esetén kéthavi,
o    harminc év közalkalmazotti jogviszony esetén háromhavi,
o    negyven év közalkalmazotti jogviszony esetén öthavi illetményének megfelelő összeg.

 

Változás:
– (2a) Miniszteri rendeletben meghatározott esetekben a (2) bekezdés alapján a jubileumi jutalom alapjául szolgáló illetmény összegébe a 75. § szerinti, ágazati, szakmai sajátosságokra figyelemmel fizetendő pótlékot is be kell számítani.
– (3)Ha a közalkalmazott jogviszonya a 30. § (1) bekezdés d) pontja alapján szűnik meg, részére a megszűnés évében esedékessé váló jubileumi jutalmat az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni.
– (4) Ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya – a 25. § (2) bekezdés b) pont 1. alpontja szerinti áthelyezés vagy g) pont ga) alpontja szerinti rendkívüli felmentés kivételével – megszűnik, és legkésőbb a megszűnés időpontjában nyugdíjasnak minősül [Mt. 294. § (1) bekezdés g) pont] vagy felmentésére a 30. § (4) bekezdése alapján kerül sor, továbbá legalább harmincöt évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, a negyvenéves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat részére a jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni.
(5)A (4) bekezdésben szereplő rendelkezést a közalkalmazott örököse tekintetében megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a közalkalmazott jogviszonya elhalálozása miatt szűnik meg.

Alapesetben tehát a jubileumi jutalom 25, 30, illetve 40 év közalkalmazotti jogviszony után jár. A jubileumi jutalom a közalkalmazottat alanyi jogon illeti meg, a munkáltató köteles azt – anélkül, hogy a közalkalmazott kérelmezné – a jogosultság elérésekor, illetve a (3) és (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kifizetni.

 

Csak közalkalmazottakat illet meg a Kjt. 78. §-a szerinti jubileumi jutalom?

 

Főszabály szerint a Kjt. 78. §-a alapján jubileumi jutalom csak közalkalmazottaknak jár, azonban ágazati jogszabály ettől eltérően rendelkezhet. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94/L. § (4) bekezdése szerint a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásban részesülő egyházi fenntartású vagy nem állami fenntartású szociális intézmény, szolgáltató a munkavállalók számára – ide nem értve a munkakörüket sajátos egyházi szolgálati viszonyban ellátó személyeket – legalább a Kjt. 55–80. §-ában és a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló kormányrendeletben megállapított, a munkaidőre, pihenőidőre, előmeneteli és illetményrendszerre vonatkozó feltételeket köteles biztosítani. A munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalókon belül, a fentiek szerint a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásban részesülő egyházi fenntartású vagy nem állami fenntartású szociális intézményekben, szolgáltatóknál dolgozó munkavállalóknak a Kjt. szerinti jubileumi jutalom jár, ezen kívül más munkavállalókat jogszabály alapján, kötelezően jubileumi jutalom nem illet meg.

 

40 éves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalom 35 év közalkalmazotti jogviszony után

 

35 év közalkalmazotti jogviszony után a 40 éves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalom csak
– azoknak a jogviszony megszűnésekor nyugdíjasnak minősülő közalkalmazottaknak jár, akiknek a közalkalmazotti jogviszonya a nem a Kjt. 25. § (2) bekezdés b) pont 1. alpontja szerinti áthelyezés vagy a g) pont ga) alpontja szerinti rendkívüli felmentéssel szűnik meg, illetőleg
– azoknak a nőknek, akik a legkésőbb a felmentési idő lejártakor legalább 40 év jogosultsági idővel rendelkeznek, és írásban kérelmezték közalkalmazotti jogviszonyuk felmentéssel történő megszüntetését annak érdekében, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár előtt öregségi teljes nyugdíjat vehessenek igénybe. A 40 év jogosultsági időt a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96/B–E. §-a szerinti eljárásban, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatával kell igazolni. Az igazolást a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetésére irányuló írásos kérelemmel együtt kell a munkáltatónak benyújtani.

Nem jár a fenti, kedvezményes jubileumi jutalom abban az esetben, ha a közalkalmazott jogviszonya áthelyezéssel vagy rendkívüli felmentéssel szűnik meg.  

 

A közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor nyugdíjasnak minősülőkre vonatkozó további szabályok

 

A nyugdíjasnak minősülés esetei az Mt. 294. § (1) bekezdés g) pontja szerint az alábbiak:
– az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság),
– az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban részesül,
– a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban) részesül,
– egyházi jogi személytől egyházi, felekezeti nyugdíjban részesül,
– öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül,
– növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül, vagy
– rokkantsági ellátásban részesül.

Amennyiben tehát a közalkalmazott felmentésére a Kjt. 30. § (1) bekezdésének d) pontja szerint arra hivatkozással kerül sor, hogy a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül, azaz ekkor éri el a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, minimum 35 év közalkalmazotti jogviszonyban töltött idővel legkésőbb csak a felmentési idő utolsó napján, a jogviszony megszűnésekor kell rendelkezni ahhoz, hogy jogosulttá váljon a 40 év közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalomra. Ez esetben a jubileumi jutalmat a jogviszony megszűnésekor kell kifizetni.

Ettől eltérően, ha a felmentésre ugyan amiatt az ok miatt kerül sor, de a közalkalmazott a jogviszony megszűnésének évében eléri a 40 év közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt, a 40 éves jubileumi jutalmat – illetve, ha a jogviszony megszűnésének évének végéig a 25 vagy a 30 éves jubileumi jutalomra szerez jogosultságot, az ennek megfelelő jubileumi jutalmat – részére az utolsó munkában töltött napon kell kifizetni.

 

Ha a jogviszony megszűnésekor nyugdíjasnak minősülő közalkalmazott jogviszonya nem a Kjt. 30. § (1) bekezdésének d) pontja alapján felmentéssel, hanem például lemondással vagy közös megegyezéssel szűnik meg, jubileumi jutalomra csak akkor jogosult, ha a 25, 30 vagy a 40 éves jubileumi jutalomhoz szükséges legalább 35 év közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt még a jogviszony fennállása alatt elérte.

(Nagy Erzsébet)

További hírek